Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790


1. Душан Гвозденовић, ВД директор, мастер инжењер машинства

2. Зоран Раичевић, Технички директор, дипломирани инжењер машинства

3. Урош Лукић, Финансијски директор, дипломирани економиста

4. Жикица Ђукић, Комерцијални директор, дипломирани економиста