Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790

Производни извори су постројења која претварају примарну енергију горива у топлотну енергију.

Дистрибутер је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и управља дистрибутивним системом топлотне енергије. Дистрибутер је истовремено и снабдевач тарифних купаца топлотном енергијом.

Дистрибутивна мрежа је топловодна мрежа која представља систем повезаних уређаја и инсталација који су намењени дистрибуцији топлотне енергије купца.

Пумпне станице су постројења која омогућавају проток топле воде кроз топловодну мрежу.

Прикључни топловод је топловод који иде од прикључних шахти или одвајања од дистрибутивне топловодне мреже до топлотне подстанице.

Грејна вода у мрежи даљинског грејања је преносни медиј, којим се преноси топлотна енергија.

Топлотна подстаница је састављена из примарног и секундарног дела подстанице и својим радом обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и уређаје купца.

Унутрашње топлотне инсталације и уређаји који се прикључују на секундарни део подстанице, употребљавају се за различите врсте грејања: радијаторско, конвекторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом и проветравање, климатизацију простора, припрему санитарне топле воде и др.

Предајно место је, по правилу, мерно место где један енергетски субјект предаје топлотну енергију другом енергетском субјекту, односно купцу.

Мерно место у топлотној подстаници нје место где је постављен мерач топлотне енергије и место где је постављен водомер.

Обрачунско место је шифра објекта или етажне јединице купца за које снабдевач испоставља рачун.

Мерни уређај је топлотно бројило и/или водомер, које непосредно мери испоручену топлотну енергију и/или потрошњу грејне воде за допуну и основ је за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу.

Прикључна снага је названа снага унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, а одређена је пројектом за градњу, односно пројектом изведених радова.

Техничка правила о прикључењу на топловодну мрежу су правила која одређују техничке услове за пројектовање, изградњу и прикључење топотних инсталација и опреме на топловодну мрежу, а дефинисана су Правилима о раду дистрибутивног система.

Претходни услов за прикључење је писани документ који издаје дистрибутер, а који се односи на услове за израду пројектне документације, изградњу и прикључење топлотних инсталација и опреме.

План развоја енергетике доноси се на период од пет година и усклађује се са реалним потребама за енергијом и енергентима најмање сваке друге године.

Развој система даљинског грејања
Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени.
Подручја предвиђена за топлификацију, односно гасификацију се дефинишу енергетском картом града Крушевца.
Планови развоја система даљинског грејања су јавни и објављују се у Службеном листу града Крушевца.

Купац топлотне енергије је свако правно или физичко лице, којем енергетски субјект на основу писаног уговора испоручује топлотну енергију. Купац такође може бити и заједница правних и/или физичких лица, који су прикључени на заједничко место преузимања топлотне енергије.
Инвеститор/купац може да склопи писани уговор са којим на енергетски субјект или неко друго правно лице, одобрено од стране енергетског субјекта, преноси право и обавезу за управљање и одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице и регулише будуће власничке односе над овом опремом.

Енергетски субјект и власник односно инвеститор писаним уговором међусобно регулишу даље власничке односе као и услове и начин преноса права и обавеза на енергетски субјект за управљање и одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице.

Функционалне пробе подразумевају проверу рада енергетских објеката и колтларница, чиме се упоредно проверава функционалност топловодне мреже, топлотних предајних станица, а по потреби и појединих грејних инсталација, како би се производна и дистрибутивна постројења што боље припремила за предстојећу грејну сезону.